แนวทางการปฏิบัติอนุกรรมการภาคความเหมาะสม

เพือให้ผู้ทีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและเจ้าหน้าทีในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล พลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ด้านการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ได้มีความรู้และความ เข้าใจถึงขันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาอันอาจ เกิดขึนได้ระหว่างการปฏิบัติ ทังนีเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติในการดําเนินการในโอกาสต่อไป

แนวทางการปฏิบัติภาคความเหมาะสม

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร.

คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (K4) ได้ดําเนินการจัดทําแนว ทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ตาม แผนการจัดการความรู้ ของคณะอนุกรรมการดําเนินการองคค์วามรู้ด้านการบริหารจัดการ ประจําปี งป.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ คัดเลือกฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะกําลังพลที่ได้รับการบรรจุโยกย้ายมาใหม่ ตามแนวทาง การโยกย้ายสับเปลี่ยนกําลังพลของกองทัพเรือ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัย นําเข้าที่มีคุณภาพตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิต นนร.ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติ ตามที่ ทร.ต้องการภายใต้การบริหารจดัการที่ดี ประกอบกับเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือก

การนำผลงานไปร่วมงาน “โชว์ แขร์ ข้อป ใช้” ของ ทร.

การร่วมงาน “โชว์ แชร์ ข้อป ใช้” ของ ทร.เมื่อวันอังคารที่  16 ม.ค.61 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.นริศ ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร.ให้ความสนใจ และชื่นชมผลงานของ รร.นร.เรื่อง “เครื่องจำลองการฝึกศูนย์ยุทธการสำหรับนักเรียนนายเรือ” มี น.ต.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร อจ.ฝศษ.รร.นร. เป็นผู้นำเสนอ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ รร.นร.ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี