การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

เอกสารการจัดการความรู เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการศึกษา’การถอดองคความรูจาก น.อ.หญิง เต็มสุข ชื่นบานเย็น’ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการทํางาน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของ นนร. เพื่อนําองคความรูที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใชให เหมาะสมกับระบบการทํางานที่มีอยูเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดปญหา อุปสรรค และขอขัดของตาง ๆ ที่ เคยเกิดขึ้น ลักษณะของการไดมาซึ่งองคความรูเปนรูปแบบของการเลาเรื่อง (Story Telling) โดยการเชิญบุคคลที่มี ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการทํางาน มาบรรยายถายทอดองคความรูใหกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบการทํางานใน เรื่องดังกลาวของหนวย

การวัดและประเมินผลการศึกษา(ถอดความรู็เต็มสุข)