หลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาลตามหลัก Emergency Severity Index (ESI) version 4

เมื่อทุกท่านเข้าไปในโรงพยาบาลทั่วทุกที่ ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า แพทย์และพยาบาลจะเรียงลำดับการเข้ารับการรักษาข้องผู้ป่วยอย่างไร และท่านจะได้รักษาเมื่อไหร่ หัวข้อนี้ช่วยตอบความสงสัยของท่าน…

ลักษณะสำคัญขององค์กร ของ รพ.รร.นร. (ฉบับปี 2559)

ลักษณะสำคัญขององค์กร เป็นการแสดงให้เห็นภาพรวมของหน่วย ซึ่งสามารถบ่งบอกสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการของหน่วย ความสัมพันธ์ที่สำคัญภายในและภายนอกของหน่วย สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ซึ่ง รพ.รร.นร. ได้ดำเนินการปรับข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร ไปเมื่อต้นปี งป.2559 โดยมีรายละเอียดตาม link ด้านล่าง (File PDF)

ลักษณะสำคัญองค์กร รพ.รร.นร. (ฉบับปี 2559)

ข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งงานของ รพ.รร.นร. ตาม อฉก. (ปี 2559)

เป็นการอธิบายลักษณะงานที่มีอยู่ในอัตราตาม อฉก.ของ รพ.รร.นร.

ซึ่งเป็นงานบริการทางการแพทย์ ตามลักษณะโครงสร้างและตำแหน่งงานที่มีอยู่เดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง รพ.รร.นร. โดยโครงสร้างดังกล่าวสามารถตอบสนองได้เพียงพันธกิจที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการแต่เพียงด้านเดียว ยังไม่รวมถึงงานด้านอำนวยการและงานด้านการสนับสนุนอื่นๆ ของ รพ.รร.นร.

โดยมีรายละเอียด ตามที่ Link ข้อมูลไว้ด้านล่าง (File PDF)

โครงสร้างตำแหน่งงานตาม อฉก.