งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด โรงเรียนนายเรือ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดหาเข้ามาในห้องสมุด โรงเรียนนายเรือ ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรให้กับผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด

 

KM_งานเตรียม

 

งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

เป็นบริการที่บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด

Workflow-งานตอบคำถาม.pdf

การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด โรงเรียนนายเรือ

บริการยืม-คืน คือบริการให้ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบการยืมของห้องสมุดเพื่อให้สะดวกในการใช่ในกรณีที่ยืมเกินกำหนดผู้ยืมต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุด โรงเรียนนายเรือ กำหนด

 

Workflow การยืม

Workflow การคืน

งานทะเบียนสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

เป็นงานที่จัดการข้อมูลทั้งข้อมูลส่วนตัวสมาชิก รวมไปถึงข้อมูลการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดโรงเรียนนายเรือของสมาชิก

 

Flow Chart งานทะเบียนสมาชิก.pdf

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

งานวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  คือ งานวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อกำหนดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ ให้หัวเรื่อง และลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล  รวมทั้งดำเนินการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น เข้าถึง และยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

Flow Chart งานวิเคราะห์ทรัพยากร.pdf

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือและความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยการจัดซื้อ ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ  ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

Flow Chart งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ.pdf

คู่มือประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร. (พ.จ.อ.)

คู่มือประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร. (พ.จ.อ.)

 

๑. ชื่อ-สกุล

พ.จ.อ.ชโลทร แจ่มกระจ่าง          ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลืองานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด งานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และเตรียมทรัพยากรสารเทศให้พร้อมก่อนออกให้บริการ งานบริการสารสนเทศ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

๒.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑ การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ

๓.๒ การประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ

๓.๓ การพิมพ์สันหนังสือ และบาร์โค้ดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

๓.๔ การพิมพ์ซองบัตร และบัตรยืมหนังสือ

๓.๕ การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

๓.๖ การบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

๔.๒ การจัดการความรู้ของแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

๔.๓ การดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส.ของแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.