การกำหนดตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรม XFlow สำหรับการคำนวณความต้านทานเรือ

นนร. พรรคกลินอาจจะคุ้นเคยกับการคำนวณหาความต้านทานเรือกันบ้างแล้ว  แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยในการคำนวณได้ด้วย มาถึงตรงนี้ นนร. ที่ทำโครงงานบางกลุ่มอาจจะนึกออกแล้วว่าต้องเป็นโปรแกรมที่กลุ่มตนกำลังศึกษาอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งก็คือโปรแกรม XFlow นั่นเอง

ลองมาศึกษากันดูนะครับว่าในการตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรมนั้นมีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จัก หรือต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถมาปรึกษา น.ท.สุทธิพงษ์ ที่ กววร.ฝศษ. ได้ครับ

km_การกำหนดตัวแปรในโปรแกรม xflow เพื่อการคำนวณ

ผู้เขียน น.ท.สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล

จะเขียน proposal อย่างไร (How To Write a Proposal)

นนร. หลายนายคงรู้จัก proposal กันบ้างแล้ว โดยเฉพาะ นนร. ที่เริ่มทำโครงงาน เพราะหลังจากที่ความคิดตกผลึก ได้ข้อตกลงใจกันในกลุ่มแล้วว่าจะทำอะไร ก็ต้องหาข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนสนใจ นำมาเขียน proposal เพื่อขออนุมัติการทำโครงงานนั้น

การฝึกวิชาชีพทหารเรือ: การฝึกการกล (ในที่ตั้ง)

นักเรียนนายเรือ ในส่วนของพรรคกลิน ทำการฝึกวิชาชีพทหารเรือเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับ เครื่องยนต์กลไกประเภทต่าง ๆ

โดยการฝึกในที่ตั้งปกตินั้น นักเรียนนายเรือพรรคกลิน จะได้รับการฝึกฝนอบรมทุกวันในช่วงหลังเลิกเรียน (๑๖๐๐ น.) จาก ข้าราชการ ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดย นักเรียนนายเรือชั้นปีอาวุโส จะได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกในการสอนนักเรียนนายเรือชั้นอาวุโสน้อยกว่าด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะผู้นำอีกทางหนึ่ง

 

 

คู่มือปฎิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

ซ่อมบำรุง เตรียมการ และใช้เครื่องมือทดลองปฏบัติการในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกองวิชา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ดูแลรักษา เครื่องมือทดลองปฏิบัติการให้สามารถใช้ราชการได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประสบการณ์

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก

คู่มือประจำตำแหน่ง ประจำห้องปฏิบัติการฯ (อัตรา น.ต.)

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  น.ต.วิรัช หอมสุวรรณ์ ตำแหน่ง ประจำห้องปฏิบัติการ กววร.ฝศษ.รร.นร.

 

. หน้าที่รับผิดชอบและขอบเขตของงาน

1.ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมเครื่องมือทดลองในห้องปฏิบัติการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

2.ครูฝึกผู้ช่วยในการฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

1.ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมเครื่องมือทดลองในห้องปฏิบัติการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานช่วยจัดทำข้อมูลและทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือตืดตามให้หน่วยเทคนิคซ่อมทำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้สามารถกลับมาใช้ราชการได้โดยเร็วและเสนอขอจำหน่ายบัญชีกรณีซ่อมทำไม่คุ้มค่าดูแลป้องกันภัยต่างๆอันอาจเกิดขึ้นกับพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบอันได้แก่ การโจรกรรม อัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ

2.เป็นครูฝึกผู้ช่วยในการฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ.