การนำผลงานไปร่วมงาน “โชว์ แขร์ ข้อป ใช้” ของ ทร.

การร่วมงาน “โชว์ แชร์ ข้อป ใช้” ของ ทร.เมื่อวันอังคารที่  16 ม.ค.61 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.นริศ ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร.ให้ความสนใจ และชื่นชมผลงานของ รร.นร.เรื่อง “เครื่องจำลองการฝึกศูนย์ยุทธการสำหรับนักเรียนนายเรือ” มี น.ต.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร อจ.ฝศษ.รร.นร. เป็นผู้นำเสนอ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ รร.นร.ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

 

ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยโรงเรียนนายเรือ

 

โรงเรียนนายเรือมีกองทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทบุญรอดฯ เป็นประจำทุกปี ( 4 แสนบาท/ปี) และจากผู้สนับสนุนอื่น ๆ ที่คอยสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ ของโรงเรียนนายเรือได้สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาได้ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และภารงานของอาจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ที่จะต้องทำงานสอน และพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย

การสร้างไฟล์ *.bin จากอาดุยโน IDE

ในบางกรณีที่เราต้องการคอมไพล์ไฟล์ที่เราเขียนในแพลตฟอร์มอาดุยโน IDE แต่เราต้องการนำไฟล์ที่ได้จากการคอมไพล์ไปใช้กับโปรแกรมดาวน์โหลดอื่น ๆ มีวิธีการทำได้ดังนี้