คู่มือประจำตำแหน่งครูฝึก (น.ต.ดุสิต คงรัตนวรรณ)

คู่มือประจำตำแหน่ง ครูฝึก กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  น.ต.ดุสิต คงรัตนวรรณ  ตำแหน่ง ครูฝึก กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ทำหน้าที่เป็นครูฝึกวิชาการเรือ ๑,๒

๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

    ๓.๑ วางแผนและดำเนินการฝึก นนร. วิชาการเรือ ๑,๒ รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ประเมินผลการฝึกและจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือ ครู – อาจารย์ ของ รร.นร.

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ ประกันคุณภาพการศึกษา

๔.๒…….รอ…..

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเดินเรือ (พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน)

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

 

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน  ตำแหน่ง จนท.คลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑. ทำหน้าที่ผู้ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเดินเรือ

๓.๒. ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือ จัดทำและตรวจสอบทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเดินเรือ      ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการเดินเรือ

๒.๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑. ดำเนินการเบิกจ่าย การจัดเตรียมอุปกรณ์ และให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือเดินเรือต่างๆ  แผนที่  บรรณสารการเดินเรือ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

๓.๒. ช่วยนายคลังเครื่องมือเดินเรือจัดทำและตรวจสอบทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์  เครื่องมือเดินเรือ แผนที่  บรรณสารการเดินเรือ ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆทางการเดินเรือ

๓.๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังเดินเรือ (พ.จ.อ.ประสิทธิชัย หุตะนาวิน)