แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง(Authentic Assessment)

การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)

                วิธีการวัดและประเมินที่ยอมรับกันว่าสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือ การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) เพราะเป็นวิธีการที่สามารถค้นหาความสามารถ และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน และยังเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ด้วยการประเมินตามสภาพจริง มีลักษณะ ดังนี้

  1. เป็นการประเมินที่กระทำไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
  2. เป็นการประเมินที่เน้นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่แสดงออกมาจริงๆ
  3. เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเด่นชัด และให้ความสำคัญกับการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน
  4. เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน
  5. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง
  6. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูลระหว่างการปฏิบัติในทุกด้าน

ในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือในวิชาประวัติศาสตร์ กวกส.ฯ ได้ออกแบบประเมินให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย

      1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (๒๐ คะแนน)

      2. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ( ๓๐ คะแนน)

3. แบบประเมินความคิดเห็นของ นนร.ที่มีต่อผลงาน

4. แบบบันทึกการทำงานกลุ่ม

รายละเอียดตาม แบบประเมินประวัติศาสตร์57