การฝึกวิชาชีพทหารเรือ: การฝึกการกล (ในที่ตั้ง)

นักเรียนนายเรือ ในส่วนของพรรคกลิน ทำการฝึกวิชาชีพทหารเรือเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับ เครื่องยนต์กลไกประเภทต่าง ๆ

โดยการฝึกในที่ตั้งปกตินั้น นักเรียนนายเรือพรรคกลิน จะได้รับการฝึกฝนอบรมทุกวันในช่วงหลังเลิกเรียน (๑๖๐๐ น.) จาก ข้าราชการ ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดย นักเรียนนายเรือชั้นปีอาวุโส จะได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกในการสอนนักเรียนนายเรือชั้นอาวุโสน้อยกว่าด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะผู้นำอีกทางหนึ่ง

 

 

การนำผลงานไปร่วมงาน “โชว์ แขร์ ข้อป ใช้” ของ ทร.

การร่วมงาน “โชว์ แชร์ ข้อป ใช้” ของ ทร.เมื่อวันอังคารที่  16 ม.ค.61 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.นริศ ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร.ให้ความสนใจ และชื่นชมผลงานของ รร.นร.เรื่อง “เครื่องจำลองการฝึกศูนย์ยุทธการสำหรับนักเรียนนายเรือ” มี น.ต.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร อจ.ฝศษ.รร.นร. เป็นผู้นำเสนอ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ รร.นร.ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี