เทคนิคการเล็งปืนพก 86 (.45 นิ้ว)

วิธีการเล็ง

1.เล็งผ่านศูนย์หลังให้เห็นยอดศูนย์หน้าและให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางศูนย์หลังเสมอกับบากศูนย์หลังเรียกว่า”ศูนย์พอดี”

2.เอาศูนย์พอดีเล็งที่่เป้าแตะที่ขอบวงกลมดำทิศ 6 นาฬิกา เรียกว่า “ศูนย์นั่งแท่น”

คู่มือปฎิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

ซ่อมบำรุง เตรียมการ และใช้เครื่องมือทดลองปฏบัติการในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกองวิชา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ดูแลรักษา เครื่องมือทดลองปฏิบัติการให้สามารถใช้ราชการได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประสบการณ์

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก