คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

 

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.องอาจ  สังข์ทองตำแหน่ง ช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านงานเอกสารต่างๆ

๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ ปฏิบัติงานช่างไม้ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑ ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสารต่างๆ

๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๓ปฏิบัติงานอื่น ๆ ขัดไม้/ ทาสี/ติดตั้ง/ซ่อมทำสนับสนุนงานไม้ต่างๆภายในหน่วย

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

 

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.นิธิศพงศ์  วงษ์พันธรรมตำแหน่ง ช่างเขียนแบบกงน.ฝบก.รร.นร.ช่วยราชการแผนกช่างไม้ฯ

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ปฎิบัติงานด้านงานสี/งานไม้ทุกชนิด

๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ ปฏิบัติงานช่างไม้ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑ ปฎิบัติงานด้านงานสี/งานไม้ทุกชนิด

๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๓ปฏิบัติงานอื่น ๆ ขัดไม้/ ทาสี/ติดตั้ง/ซ่อมทำสนับสนุนงานไม้ต่างๆภายในหน่วย

คู่มือประจำตำแหน่ง ประจำแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

คู่มือประจำตำแหน่ง ประจำแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  ร.อ.สมบัติ  ศักดิ์สิทธิ์ ประจำแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

สนับสนุนการซ่อมทำให้กับ นขต.รร.นร.และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑การกำกับดูแลและควบคุมในการซ่อมทำงานอื่นๆให้กับ นขต.รร.นร.และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑.๑การตรวจสอบงานที่ไดรับมอบหมาย

๓.๑.๒ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์

๓.๑.๓ ดำเนินการซ่อมทำ

๓.๒กำกับดูแลข้าราชการในแผนกฯในเรื่องต่างๆ ระเบียบ วินัย และการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คู่มือตำแหน่งช่าง แผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

คู่มือตำแหน่งช่าง  แผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.วิโรจน์  เพิ่มพอพิศ   ตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑.  ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๒.๒.  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓.  ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง

๒.๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑.  ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๓.๒.  ดูแลและแนะนำการใช้เครื่องมือให้กับนักเรียนในระหว่างฝึกปฏิบัติ

๓.๒.๑. การดูแบบชิ้นงาน/การใช้เครื่องมือช่าง/การใช้เครื่องมือวัด

๓.๒.๒. การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติ

๓.๒.๓. ลักษณะท่าทางการฝึกปฏิบัติ/เป็นพี่เลี้ยงนักเรียนระหว่างฝึกปฏิบัติ

๓.๓  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๔  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ ติดตั้ง/ซ่อมทำ

คู่มือตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

คู่มือตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.พิษณุ  สุริเย  ตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑.  ผู้ช่วยเหลือประจำแผนก ดูแลการปฏิบัติของ นนร. ในการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๒.๒.  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓.  ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง

๒.๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑.  ผู้ช่วยเหลือประจำแผนก  รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๓.๒.  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๓.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๓.๑. การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR : Self Assessment Report)

๓.๓.๒. การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)

๓.๓.๓. ลงบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน และเสนอบันทึกการปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์