คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

 

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.องอาจ  สังข์ทองตำแหน่ง ช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านงานเอกสารต่างๆ

๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ ปฏิบัติงานช่างไม้ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑ ช่วยเหลือประจำแผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสารต่างๆ

๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๓ปฏิบัติงานอื่น ๆ ขัดไม้/ ทาสี/ติดตั้ง/ซ่อมทำสนับสนุนงานไม้ต่างๆภายในหน่วย