งานบริการวิชาการด้านสถิติประวัติ การวิจัย และประเมินผลการศึกษา (กถจ.รร.นร.)

จัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการทางการศึกษา (K5) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์ความรู้หลัก 5 กลุ่ม ของ รร.นร. ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ รร.นร. โดยมี กถจ.รร.นร.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานย่อย ดังนี้

1. การสถิติและประวัติ (การจัดทำประวัติ, การขึ้นทะเบียนกองประจำการ, รายงานสถิติต่าง ๆ)
2. การวิจัยและพัฒนาการการฝึกหัดศึกษา (งานวิจัยสถาบัน)
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา (งานรวมคะแนนและเสนอผลสอบความรู้ นนร.)
4. การบริการและงานสนับสนุน (งานระบบสารสนเทศ, งานใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองต่าง ๆ)

การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร.ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ … 1.ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. 2.ศึกษาการนําความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการศึกษา รร.นร. และ ป.บัณฑิตฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3.ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. 4.เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของ รร.นร. ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น