การนำน้ำใช้แล้วมาทำการรดหญ้าสนามฟุตบอล

การนำน้ำใช้แล้วมาทำการรดหญ้าสนามฟุตบอล  เป็นการนำน้ำใช้แล้วจากโรงสูบ มาใช้ในการรดน้ำหญ้าสนามฟุตบอล เป็นการประหยัดน้ำประปา ซึ่งต้องใช้น้ำประปาในปริมาณมาก ดังนั้น ร.ต.ประเวศ ฉายากร จึงได้หาทางนำน้ำใช้แล้ว จากโรงสูบมาใช้ต่อ

วิธีการใช้น้ำใช้แล้วจากโรงสูบมารดน้ำสนามฟุตบอล

 

การว่ายน้ำท่าต่าง ๆ และการลอยตัว

เนื้อหาในเรื่องนี้จะเป็นไฟล์วีดีโอเกี่ยวกับการว่ายน้ำท่าต่างๆ และการลอยตัว โดยจะเป็นการแนะนำท่าว่ายน้ำ และการลอยตัวประกอบซีดีโอเพื่อความเข้าใจและเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจน

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งประจำแผนกเตรียมการ กพล.กรม นนร.รอ.(น.ต.)

หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตงาน (อัตรา น.ต.)

 1. ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการวางแผน และดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ สำหรับใช้ฝึกสอนกีฬาให้กับ ครูพลศึกษาตามที่ร้องขอ
 2. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนวิชาการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ ให้กับครูผู้สอนตามที่ร้องขอ
 3. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายเรือ
 4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กระซับแผนกเตรียมการ กพล. กรม นนร. รอ. รร.นร.

 1. มีหน้าที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาและสถานที่สนามกีฬาใน รร.นร.
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ
 3. สอนวิชามวยไทยและต่อสู้ป้องกันตัวแก่ นักเรียนนายเรือ
 4. สอนวิชาทัศนสัญญาณแก่นักเรียนนายเรือ
 5. ดูแลสถานที่อาคารพลศึกษา ๑ และ ๒ เสาธงของ รร.นร.
 6. จัดเก็บธงราชนาวีและธงสัญญาณ/ธงตำแหน่งต่างๆ
 7. จัดเก็บและเสนอความต้องการอุปกรณ์กีฬา