การนำน้ำใช้แล้วมาทำการรดหญ้าสนามฟุตบอล

การนำน้ำใช้แล้วมาทำการรดหญ้าสนามฟุตบอล  เป็นการนำน้ำใช้แล้วจากโรงสูบ มาใช้ในการรดน้ำหญ้าสนามฟุตบอล เป็นการประหยัดน้ำประปา ซึ่งต้องใช้น้ำประปาในปริมาณมาก ดังนั้น ร.ต.ประเวศ ฉายากร จึงได้หาทางนำน้ำใช้แล้ว จากโรงสูบมาใช้ต่อ

วิธีการใช้น้ำใช้แล้วจากโรงสูบมารดน้ำสนามฟุตบอล

 

ขั้นตอนดำเนินงานกอล์ฟการกุศลขั้นตอนดำเนินงานกอล์ฟการกุศล

โดย  chavan
ภาพประกอบ Designed by Freepik

ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล รร.นร.มีกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานหลายกระบวนการ/ขั้นตอน ทั้งนี้ขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งคือการดำเนินงานในวันแข่งขันกอล์ฟการกุศล รร.นร. ตัวอย่างที่นำเสนอเป็นการดำเนินการจริง ที่อาจเก่าไปหน่อย แต่น่าจะประยุกต์ใช้กับการจัดงานกอล์ฟรายการอื่น ฯ ที่ รร.นร.เป็นเจ้าภาพได้อีกหลายรายการ เช่นการแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่าง รร.ทหาร-ตำรวจ กอล์ฟประเพณีชาวเรือชาวไร่ เป็นต้น จึงหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการที่จะจัดการแข่งขันกอล์ฟของ รร.นร.บ้างไม่มากก็น้อย

ขั้นตอนดำเนินงานกอล์ฟการกุศล

การว่ายน้ำท่าต่าง ๆ และการลอยตัว

เนื้อหาในเรื่องนี้จะเป็นไฟล์วีดีโอเกี่ยวกับการว่ายน้ำท่าต่างๆ และการลอยตัว โดยจะเป็นการแนะนำท่าว่ายน้ำ และการลอยตัวประกอบซีดีโอเพื่อความเข้าใจและเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจน

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งประจำแผนกเตรียมการ กพล.กรม นนร.รอ.(น.ต.)

หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตงาน (อัตรา น.ต.)

 1. ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการวางแผน และดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ สำหรับใช้ฝึกสอนกีฬาให้กับ ครูพลศึกษาตามที่ร้องขอ
 2. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนวิชาการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ ให้กับครูผู้สอนตามที่ร้องขอ
 3. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายเรือ
 4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กระซับแผนกเตรียมการ กพล. กรม นนร. รอ. รร.นร.

 1. มีหน้าที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาและสถานที่สนามกีฬาใน รร.นร.
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ
 3. สอนวิชามวยไทยและต่อสู้ป้องกันตัวแก่ นักเรียนนายเรือ
 4. สอนวิชาทัศนสัญญาณแก่นักเรียนนายเรือ
 5. ดูแลสถานที่อาคารพลศึกษา ๑ และ ๒ เสาธงของ รร.นร.
 6. จัดเก็บธงราชนาวีและธงสัญญาณ/ธงตำแหน่งต่างๆ
 7. จัดเก็บและเสนอความต้องการอุปกรณ์กีฬา

หน้าที่ประจำตำแหน่ง ผช.ครูพลศึกษา

 1. สอนวิชาพลศึกษา ตามที่ฝ่ายศึกษากำหนด
 2. สอนวิชาการสื่อสารทางทัศนศัญญาณ
 3. ดูแลและควบคุมการใช้สระว่ายน้ำ รร.นร.
 4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 5. ดูแลรักษาและทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบ