การนำน้ำใช้แล้วมาทำการรดหญ้าสนามฟุตบอล

การนำน้ำใช้แล้วมาทำการรดหญ้าสนามฟุตบอล  เป็นการนำน้ำใช้แล้วจากโรงสูบ มาใช้ในการรดน้ำหญ้าสนามฟุตบอล เป็นการประหยัดน้ำประปา ซึ่งต้องใช้น้ำประปาในปริมาณมาก ดังนั้น ร.ต.ประเวศ ฉายากร จึงได้หาทางนำน้ำใช้แล้ว จากโรงสูบมาใช้ต่อ

วิธีการใช้น้ำใช้แล้วจากโรงสูบมารดน้ำสนามฟุตบอล

 

ขั้นตอนดำเนินงานกอล์ฟการกุศลขั้นตอนดำเนินงานกอล์ฟการกุศล

โดย  chavan
ภาพประกอบ Designed by Freepik

ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล รร.นร.มีกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานหลายกระบวนการ/ขั้นตอน ทั้งนี้ขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งคือการดำเนินงานในวันแข่งขันกอล์ฟการกุศล รร.นร. ตัวอย่างที่นำเสนอเป็นการดำเนินการจริง ที่อาจเก่าไปหน่อย แต่น่าจะประยุกต์ใช้กับการจัดงานกอล์ฟรายการอื่น ฯ ที่ รร.นร.เป็นเจ้าภาพได้อีกหลายรายการ เช่นการแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่าง รร.ทหาร-ตำรวจ กอล์ฟประเพณีชาวเรือชาวไร่ เป็นต้น จึงหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการที่จะจัดการแข่งขันกอล์ฟของ รร.นร.บ้างไม่มากก็น้อย

ขั้นตอนดำเนินงานกอล์ฟการกุศล

การว่ายน้ำท่าต่าง ๆ และการลอยตัว

เนื้อหาในเรื่องนี้จะเป็นไฟล์วีดีโอเกี่ยวกับการว่ายน้ำท่าต่างๆ และการลอยตัว โดยจะเป็นการแนะนำท่าว่ายน้ำ และการลอยตัวประกอบซีดีโอเพื่อความเข้าใจและเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจน

การฝึกสอนดนตรีให้กับนักเรียนนายเรือ

เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีหมวดดุริยางค์โรงเรียนนายเรือได้ทำการฝึกสอนดนตรีให้กับนักเรียนนายเรือในวิชาชมรมของนักเรียนนายเรือในวันอังคาร และวันพฤหัสบดีของทุกเดือน

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งประจำแผนกเตรียมการ กพล.กรม นนร.รอ.(น.ต.)

หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตงาน (อัตรา น.ต.)

  1. ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการวางแผน และดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ สำหรับใช้ฝึกสอนกีฬาให้กับ ครูพลศึกษาตามที่ร้องขอ
  2. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนวิชาการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ ให้กับครูผู้สอนตามที่ร้องขอ
  3. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายเรือ
  4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย