การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร.ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ … 1.ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. 2.ศึกษาการนําความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการศึกษา รร.นร. และ ป.บัณฑิตฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3.ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. 4.เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของ รร.นร. ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลการจัดการความรู้ รร.นร. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ เพื่อ 1>ตรวจสอบความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ รร.นร. งป.59 2>เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ รร.นร. งป.59 3>เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการความรู้ รร.นร. งป.59 และ 4>เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของ รร.นร.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ … 1.ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ 2.ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ … 1.ประเมินผลคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 28 ประจำปี 2559 2.หาแนวทางในการการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรในครั้งต่อไป

ความพึงพอใจการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการทำสัญญาเข้าเป็น นนร. ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์…เพื่อ 1>ประเมินความพึงพอใจในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นนร. และการทำสัญญาเข้าเป็น นนร.ประจำปีการศึกษา 2560 2>เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติในครั้งต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร. ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์ … เพื่อ 1>ศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.ในปีการศึกษา 2560 2>ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.ในปีการศึกษา 2560 และ 3>ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.