คู่มือการใช้เว็บ KM

เนื้อหาการอบรมการใช้เว็บ KM  เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กวณ.ฝศษ.รร.นร. อาคาร 6 ชั้น 4

 

 

power point การอบรมการใช้เว็บ KM

RTNAKM-TRAINING (1)

โดย kaniwin

กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน ไอดู ครีเอชั่น

กระบวนการเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบรีกัตต้า

 

กองวิชาการเรือและเดินเรือจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทุกปีที่ นนร.ไม่ติดภารกิจ เพราะในการเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องใช้เวลาฝึกฝน ซึ่งอาจจะกระทบกิจกรรมอื่น ๆ ของ นนร.ได้

การจัดการแข่งขันเรือใบรีกัตต้า กำหนดในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องของ กวกด. (คือ น.ต.ธารา แก้วอรุณ) จะเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือตั้งแต่ได้รับการประสานให้เข้าร่วมการแข่งขัน จนถึงนำเรือกลับ รร.นร. และรายงานผล รวมทั้งผลักใช้งบประมาณต่าง ๆ

 

แนวทางการปฏิบัติอนุกรรมการภาคความเหมาะสม

เพือให้ผู้ทีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและเจ้าหน้าทีในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล พลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ด้านการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ได้มีความรู้และความ เข้าใจถึงขันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาอันอาจ เกิดขึนได้ระหว่างการปฏิบัติ ทังนีเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติในการดําเนินการในโอกาสต่อไป

แนวทางการปฏิบัติภาคความเหมาะสม