การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA

ข้อกำหนดในการเขียนเอกสารอ้างอิง สำหรับวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ

 การอ้างอิงมี 2 ส่วนคือ

1.การอ้างอิงในส่วนเนื้อหาบทความ   กำหนดให้ทำแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาบทความ

2.การลงรายการบรรณานุกรมท้ายบทความ กำหนดให้ทำแบบ APA

คู่มือการเขียน AP – 1

คู่มือการเขียน APA 6th New

แผนการจัดการความรู้ของ รร.นร.

การจัดการความรู้ของ รร.นร.ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้รายปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร.  นโยบาย ทร.  แผนยุทธศาสตร์ รร.นร.ปี ๕๘ – ๖๗  และนโยบาย ผบ.รร.นร.  รวมทั้งความต้องการของหน่วยผู้รับผลลผลิตของ รร.นร.  ซึ่งแผนการจัดการความรู้ดังกล่าว ได้บูรณาการแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงเข้าไว้ด้วยกัน  ภายใต้งบประมาณที่ ทร.จัดสรรให้ในแต่ละปี

ซึ่งการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ มีผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ รร.นร. แต่งตั้งตามคำสั่งโรงเรียนนายเรือ ซึ่่งมีการทบทวนคำสั่งตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ รร.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ รร.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ขออนุมัติโครงการ การพัฒนาสู่ RTNA 4.0

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร.

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร.

คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (K4) ได้ดําเนินการจัดทําแนว ทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ตาม แผนการจัดการความรู้ ของคณะอนุกรรมการดําเนินการองคค์วามรู้ด้านการบริหารจัดการ ประจําปี งป.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ คัดเลือกฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะกําลังพลที่ได้รับการบรรจุโยกย้ายมาใหม่ ตามแนวทาง การโยกย้ายสับเปลี่ยนกําลังพลของกองทัพเรือ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัย นําเข้าที่มีคุณภาพตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิต นนร.ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติ ตามที่ ทร.ต้องการภายใต้การบริหารจดัการที่ดี ประกอบกับเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือก

แนวทางปฏิบัติอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติคณะรับสมัคร

แนวทางปฏิบัติคณะอนุกรรมการการเงิน

แนวทางปฏิบัติคณะออกข้อสอบ

แนวทางปฏิบัติคณะสอบภาควิชาการ

แนวทางปฏิบัติการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน

แนวทางปฏิบัติคณะประกาศผลและรายงานตัว

แนวทางปฏิบัติคณะสถานที่และบริการ

แนวทางการปฏิบัติภาคความเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติคณะรักษาความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติคณะประเมินผล

แนวทางปฏิบัติสำนักงานเลขาสอบคัดเลือก

พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗