ตัวอย่างการขึ้นเรื่องขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผน

ตัวอย่าง 1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม

ขออนุมัติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

ตัวอย่าง 2 ทำเป็นโครงการ

อนุมัติโครงการ ลปรร.

ตัวอย่าง 3 การเขียนโครงการ

โครงการวิเคราะห์ความคิดเห็น ความต้องการ ฯ ผู้รับบริการของ รร.นร. (หน่วยผู้ใช้)

ตัวอย่าง 4 แบบฟอร์มประกอบการรายงานผลการดำเนินการ

ฟอร์มองค์ความรู้ 62

เมื่อเสร็จงานแล้ว ทำเรื่องเบิกเงินโดยเสนอตรงถึง กง.บก.รร.นร. พร้อมแนบหลักฐานใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่าง 4 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

แผนการจัดการความรู้ รร.นร.ประจำปี งป.62

เรียน นขต.รร.นร./ผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่ รร.นร.ได้อนุฒัติแผนการจัดการความรู้ของ รร.นร.ประจำปี งป.๖๒ มาแล้วนั้น ขอให้ นขต.รร.นร.ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมในส่วนเกี่ยวข้องตามกรอบวงเงินที่ได้อนุมัติ โดยให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

1.วัตถุประสงค์

2. แนวทางกำดำเนินการ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. วัน เวลา สถานที่ ที่จะดำเนินการ

5. รายชื่อผู้ที่ร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

7.กำหนดการรายงานผลการดำเนินการ

โดยเสนอ รร.นร.(ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ/น.อ.หญิง ผศ.ขนิษนาฏฯ)

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ รร.นร. ประจำปี งป.๖๒

การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA

ข้อกำหนดในการเขียนเอกสารอ้างอิง สำหรับวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ

 การอ้างอิงมี 2 ส่วนคือ

1.การอ้างอิงในส่วนเนื้อหาบทความ   กำหนดให้ทำแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาบทความ

2.การลงรายการบรรณานุกรมท้ายบทความ กำหนดให้ทำแบบ APA

คู่มือการเขียน AP – 1

คู่มือการเขียน APA 6th New