การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

เอกสารการจัดการความรู เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการศึกษา’การถอดองคความรูจาก น.อ.หญิง เต็มสุข ชื่นบานเย็น’ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการทํางาน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของ นนร. เพื่อนําองคความรูที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใชให เหมาะสมกับระบบการทํางานที่มีอยูเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดปญหา อุปสรรค และขอขัดของตาง ๆ ที่ เคยเกิดขึ้น ลักษณะของการไดมาซึ่งองคความรูเปนรูปแบบของการเลาเรื่อง (Story Telling) โดยการเชิญบุคคลที่มี ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการทํางาน มาบรรยายถายทอดองคความรูใหกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบการทํางานใน เรื่องดังกลาวของหนวย

การวัดและประเมินผลการศึกษา(ถอดความรู็เต็มสุข)

 

แนวทางการปฏิบัติอนุกรรมการภาคความเหมาะสม

เพือให้ผู้ทีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและเจ้าหน้าทีในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล พลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทร. ด้านการสอบภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ได้มีความรู้และความ เข้าใจถึงขันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาอันอาจ เกิดขึนได้ระหว่างการปฏิบัติ ทังนีเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติในการดําเนินการในโอกาสต่อไป

แนวทางการปฏิบัติภาคความเหมาะสม

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร.

คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (K4) ได้ดําเนินการจัดทําแนว ทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ตาม แผนการจัดการความรู้ ของคณะอนุกรรมการดําเนินการองคค์วามรู้ด้านการบริหารจัดการ ประจําปี งป.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ คัดเลือกฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะกําลังพลที่ได้รับการบรรจุโยกย้ายมาใหม่ ตามแนวทาง การโยกย้ายสับเปลี่ยนกําลังพลของกองทัพเรือ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัย นําเข้าที่มีคุณภาพตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิต นนร.ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติ ตามที่ ทร.ต้องการภายใต้การบริหารจดัการที่ดี ประกอบกับเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือก

การนำน้ำใช้แล้วมาทำการรดหญ้าสนามฟุตบอล

การนำน้ำใช้แล้วมาทำการรดหญ้าสนามฟุตบอล  เป็นการนำน้ำใช้แล้วจากโรงสูบ มาใช้ในการรดน้ำหญ้าสนามฟุตบอล เป็นการประหยัดน้ำประปา ซึ่งต้องใช้น้ำประปาในปริมาณมาก ดังนั้น ร.ต.ประเวศ ฉายากร จึงได้หาทางนำน้ำใช้แล้ว จากโรงสูบมาใช้ต่อ

วิธีการใช้น้ำใช้แล้วจากโรงสูบมารดน้ำสนามฟุตบอล