คู่มือประจำตำแหน่ง เสมียนแผนกศึกษาและวิจัย กถจ.รร.นร. (อัตรา จ.อ.)

คู่มือประจำตำแหน่ง เสมียน แผนกศึกษาและวิจัย กถจ.รร.นร. (อัตราจ่าเอก)

๑. ชื่อ – สกุล นางสาวรมิดา บุนนาค ตำแหน่ง แผนกศึกษาและวิจัย กถจ.รร.นร

๒. หน้าที่หลัก

          ๒.๑ ช่วยเหลือหัวหน้าเสมียนรับผิดชอบทะเบียนรับ – ส่ง เก็บรักษาหนังสือ

๒.๒ พิมพ์งาน

          ๒.๓ ถ่ายเอกสาร

๒.๔ ช่วยเหลืองานของเสมียน

          ๒.๕ งาน ๕ ส. ของแผนกให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

๓.หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ เก็บรวบรวมแบบสอบถามงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ บันทึกข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วยของ ทร.

 

คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.ห้องปฏิบัตการ กววศ.ฝศษ.รรนร.

๑.ชื่อ-สกุล  พันจ่าเอก สมชาย  แดงสม  ตำแหน่ง จนท.ห้องปฏิบัติการ กววศ.ฝศษ.รร.นร.

๒.หน้าที่หลัก

๒.๑ เป็นครูฝึกผู้ช่วยด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง

๒.๒ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์ จัดเตรียมเครื่องมือทดลองในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๒.๓ ดำเนินการช่วยฝึก นนร. ด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ช่วยประเมินผลการฝึกและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

๒.๔ ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง

๓.หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ ดูแลอาคารสถานที่

๓.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย